SALMONELLA 4

SALMONELLA 4

SALMONELLANIN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU

Salmonellayı başlıca iki sebepten ötürü izole ve identifiye ederiz. İlk olarak, salmonella organizmasının salmonellozisten öldüğünden şüphelendiğimiz hayvanın organlarından izolasyonunu teşhisimizi doğrulamak için kullanırız. İkinci olarak, salmonellayı dışkı, çevresel toz, yumurtalar ve yem gibi materyallerden test edilen materyalde salmonellanın mevcut olup olmadığını doğrulamak için izole etmek isteriz.

İkinci durumda sonucumuza (sonuçlarımıza) güvenilirlik derecesi vermek için önceden belirlenmiş sayıda örnek test etmemiz gerekir. Bu özellikle düşük enfeksiyon düzeyindeki büyük sürülerde önemlidir. Tipik olarak, %95 güvenilirlik sınırıyla test yapmak isteriz ancak bazı durumlarda %99 güvenilirlik düzeyine ihtiyaç duyulabilir.

ORGANLARDAN İZOLASYON

Salmonella enteritidis gibi yüksek derecede invazif salmonella serotipleri ovaryum, dalak, karaciğer, ovidukt, testisler, vitellus kesesi, kalp, kalp kanı, böbrek, safra kesesi, eklem sıvısı/iltihabı ve gözler gibi birçok organa yayılabilir ve post mortem muayenenin bir parçası olarak bunların tümünün kültürü yapılır. Salmonella genellikle kolonize olduğu için bağırsak yolu ve içeriğinin de kültürü yapılmalıdır. Bununla birlikte bağırsak içeriğinden izolasyon salmonellosis için teşhise yardımcı olmaz – teşhis için izolasyon iç organlardan yapılmalıdır.

DİĞER ÖRNEKLERDEN İZOLASYON

Yem ya da altlık gibi diğer örnekleri test ederken herhangi bir tipte salmonellanın az bir miktarda bulunmasını beklemek normaldır ve bu bakteriyolog için bazı zorluklar ortaya koyar. Bunlar selektif olmayan zenginleştirme, selektif zenginleştirme ve son olarak selektif bir agarda kültürü içeren bir protokol izlemek sayesinde ortadan kalkabilir.

Tamponlanmış peptonlu su gibi zenginleştirme besi yeri kullanılarak yapılan selektif olmayan zenginleştirmenin amacı mevcut olan bazı salmonella tiplerinin gelişimini arttırmak ve zarar gören hücreleri onarmaktır. İnkübasyondan sonra bu besi yerinin örneği selektif zenginleştirme besi yerine aktarılır.

Selektif zenginleştirmede besi yeri diğer bakterilerin gelişme ve çoğalmasını inhibe ederken salmonella bakterilerinin gelişme ve çoğalmasını arttırmak üzere tasarlanmıştır, bu yüzden bu besi yeri selektif agara işlendiğinde salmonellaların diğer bakterilere oranı büyük ölçüde öncekinin lehine artmıştır.

Selektif agarlarda salmonellalar ayrı koloniler oluşturur ve bunlar daha sonra ileri identifikasyon ve doğrulama çalışması için seçilir.

SALMONELLANIN DOĞRULAMASI

Selektif besiyerlerinde şüpheli koloniler salmonella olduklarının doğrulaması için biyokimyasal testlere tabi tutulabilir. Buna ek olarak, izolattaki saf üremeler polivalan salmonella antiserumlarına aglutinasyon testlerine tabi tutulabilir. Bunlar genelde poli O ve poli H – önceki O ya da somatik antijenler için polivalan antiserumları içerir, sonraki ise H ya da flagellar antijenler için polivalan antiserumları içerir- olarak bilinir.

HIZLI METODLAR

Geleneksel salmonella kültürü genelde birkaç gün sürer, ancak negatif sonuçlar daha kısa sürer bu yüzden daha hızlı yöntemler geliştirilmiştir.

Hızlı yöntemlerle ilgili masraf ve hassasiyet meseleleri vardır ve birçok ülke bu testleri ulusal kontrol programı ya da kanatlı ürünü amacıyla uluslar arası ticaretin bir parçası olarak görmez.

  • Paylaş